Logo for baiviet32.com

Ảo hóa tài khoản người dùng và tên miền

Posted: 30.6.2010 | Đọc: 10 | Bình: 0

Trong bài viết sau,  sẽ hướng dẫn, giải thích với các bạn cách cài đặt hệ thống mail server dựa trên Postfix – được xây dựng trên tài khoản user và domain ảo (ví dụ 2 giá trị này được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu MySQL).

Bài liên quan Ảo hóa tài khoản người dùng và tên miền hoặc tương tự:

Đồng thời chúng tôi cũng xây dựng lại toàn bộ quá trình cài đặt và thiết lập của Courier (Courier-POP3, Courier-IMAP), qua đó Courier có thể nhận dạng được luồng thông tin dữ liệu tương tự như MySQL.

Kết quả của Postfix server là khả năng hỗ trợ cơ chế xác thực SMTP-AUTH, TLS và quota (quota không được tích hợp cùng với Postfix ở chế độ mặc định), trong đó mật khẩu sẽ được lưu trữ dưới mẫu encrypted trong cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó, bài viết cũng sẽ chỉ ra cách cài đặt Amavisd, SpamAssassin và ClamAV để quét email và phát hiện các hiểm họa đi kèm.

Lưu ý sơ bộ

Hệ thống sử dụng ở đây dựa trên nền tảng Fedora 13 server x86_64, có địa chỉ IP tĩnh192.168.0.100 và hostname là server1.example.com. Thêm vào đó, tắt bỏ tính năng firewall và SELinux.

Cài đặt 1 số phần mềm yêu cầu

Trước tiên, chúng ta cần cập nhật 1 số gói ứng dụng trên hệ thống:

yum update

yum groupinstall 'Development Tools'

yum groupinstall 'Development Libraries'

Cài đặt Apache, MySQL, phpMyAdmin

Chỉ với 1 dòng lệnh duy nhất, có bao gồm các gói cần thiết để xây dựng hệ thống Courier-IMAP sau này:

yum install ntp httpd mysql-server php php-mysql php-mbstring rpm-build gcc mysql-devel openssl-devel cyrus-sasl-devel pkgconfig zlib-devel phpMyAdmin pcre-devel openldap-devel postgresql-devel expect libtool-ltdl-devel openldap-servers libtool gdbm-devel pam-devel gamin-devel

Cài đặt Courier-IMAP, Courier-Authlib, và Maildrop

Thật bất tiện khi không có gói rpm dành cho Courier-IMAP, Courier-Authlib, và Maildrop, do đó chúng ta cần tự xây dựng mã nguồn. Chú ý rằng các gói RPM không nên được dựng bằng tài khoản root, courier-imap sẽ tự động tắt bỏ khỏi quá trình biên dịch nếu phát hiện trình biên dịch đang thực hiện bằng tài khoản root. Do đó, chúng ta cần tạo 1 tài khoản bình thường (trong ví dụ này là falko) và tạo mật khẩu đi kèm:

useradd -m -s /bin/bash falko

passwd falko

Chúng ta sẽ cần đến cú pháp sudo sau này, để tài khoản falco có thể biên dịch và cài đặt các gói rpm. Nhưng trước tiên, chúng ta phải cho phép tài khoản falko để chạy tất cả câu lệnh sử dụng sudo:

visudo

Trong file vừa mở ra, sẽ có dòng root ALL=(ALL) ALL. Hãy thêm 1 dòng tương tự dành cho falko ngay bên dưới:

[I][...]

## Allow root to run any commands anywhere

root ALL=(ALL) ALL

falko ALL=(ALL) ALL

[...][/I]

Và bây giờ, chúng ta đã sẵn sàng xây dựng các gói rpm. Trước tiên, đăng nhập vào tài khoản falko:

su falko

Tạo các biến môi trường:

mkdir $HOME/rpm

mkdir $HOME/rpm/SOURCES

mkdir $HOME/rpm/SPECS

mkdir $HOME/rpm/BUILD

mkdir $HOME/rpm/BUILDROOT

mkdir $HOME/rpm/SRPMS

mkdir $HOME/rpm/RPMS

mkdir $HOME/rpm/RPMS/i386

mkdir $HOME/rpm/RPMS/x86_64

echo "%_topdir $HOME/rpm" >> $HOME/.rpmmacros

Tạo tiếp thư mục downloads và tải bộ mã nguồn từ đây:

mkdir $HOME/downloads

cd $HOME/downloads

wget https://sourceforge.net/projects/courier/files/authlib/0.63.0/courier-authlib-0.63.0.tar.bz2/download

wget https://sourceforge.net/projects/courier/files/imap/4.8.0/courier-imap-4.8.0.tar.bz2/download

wget https://sourceforge.net/projects/courier/files/maildrop/2.5.0/maildrop-2.5.0.tar.bz2/download

Vẫn ở trong thư mục $HOME/downloads, xây dựng gói courier-authlib:

sudo rpmbuild -ta courier-authlib-0.63.0.tar.bz2

Sau đó, gói rpm sẽ có trong $HOME/rpm/RPMS/x86_64 ($HOME/rpm/RPMS/i386 nếu bạn sử dụng i386):

cd $HOME/rpm/RPMS/x86_64

Sử dụng lệnh:

ls -l

để liệt kê các gói rpm thích hợp:

[I][falko@server1 x86_64]$ ls -l

total 516

-rw-r--r-- 1 root root 124304 Jun 10 17:48 courier-authlib-0.63.0-1.fc13.x86_64.rpm

-rw-r--r-- 1 root root 258896 Jun 10 17:48 courier-authlib-debuginfo-0.63.0-1.fc13.x86_64.rpm

-rw-r--r-- 1 root root 35064 Jun 10 17:48 courier-authlib-devel-0.63.0-1.fc13.x86_64.rpm

-rw-r--r-- 1 root root 17424 Jun 10 17:48 courier-authlib-ldap-0.63.0-1.fc13.x86_64.rpm

-rw-r--r-- 1 root root 13956 Jun 10 17:48 courier-authlib-mysql-0.63.0-1.fc13.x86_64.rpm

-rw-r--r-- 1 root root 13120 Jun 10 17:48 courier-authlib-pgsql-0.63.0-1.fc13.x86_64.rpm

-rw-r--r-- 1 root root 8328 Jun 10 17:48 courier-authlib-pipe-0.63.0-1.fc13.x86_64.rpm

-rw-r--r-- 1 root root 34160 Jun 10 17:48 courier-authlib-userdb-0.63.0-1.fc13.x86_64.rpm

[falko@server1 x86_64]$ [/I]

Chọn 1 gói thích hợp và cài đặt như sau:

sudo rpm -ivh courier-authlib-0.63.0-1.fc13.x86_64.rpm courier-authlib-mysql-0.63.0-1.fc13.x86_64.rpm courier-authlib-devel-0.63.0-1.fc13.x86_64.rpm

Tiếp theo, quay trở lại thư mục downloads:

cd $HOME/downloads

và chạy lệnh rpmbuild lại lần nữa, nhưng không có sudo nếu không quá trình biên dịch sẽ thất bại:

rpmbuild -ta courier-imap-4.8.0.tar.bz2

Sau quá trình này, gói rpm sẽ được tìm thấy trong thư mục HOME/rpm/RPMS/x86_64 ($HOME/rpm/RPMS/i386 nếu bạn đang sử dụng hệ thống i386):

cd $HOME/rpm/RPMS/x86_64

Dùng lệnh:

ls -l

sẽ liệt kê ra các gói rpm phù hợp:

[I][falko@server1 x86_64]$ ls -l

total 2300

-rw-r--r-- 1 root root 124304 Jun 10 17:48 courier-authlib-0.63.0-1.fc13.x86_64.rpm

-rw-r--r-- 1 root root 258896 Jun 10 17:48 courier-authlib-debuginfo-0.63.0-1.fc13.x86_64.rpm

-rw-r--r-- 1 root root 35064 Jun 10 17:48 courier-authlib-devel-0.63.0-1.fc13.x86_64.rpm

-rw-r--r-- 1 root root 17424 Jun 10 17:48 courier-authlib-ldap-0.63.0-1.fc13.x86_64.rpm

-rw-r--r-- 1 root root 13956 Jun 10 17:48 courier-authlib-mysql-0.63.0-1.fc13.x86_64.rpm

-rw-r--r-- 1 root root 13120 Jun 10 17:48 courier-authlib-pgsql-0.63.0-1.fc13.x86_64.rpm

-rw-r--r-- 1 root root 8328 Jun 10 17:48 courier-authlib-pipe-0.63.0-1.fc13.x86_64.rpm

-rw-r--r-- 1 root root 34160 Jun 10 17:48 courier-authlib-userdb-0.63.0-1.fc13.x86_64.rpm

-rw-r--r-- 1 falko falko 632296 Jun 10 17:58 courier-imap-4.8.0-1.13.x86_64.rpm

-rw-r--r-- 1 falko falko 1188976 Jun 10 17:58 courier-imap-debuginfo-4.8.0-1.13.x86_64.rpm

[falko@server1 x86_64]$ [/I]

Và cài đặt courier-imap như sau:

sudo rpm -ivh courier-imap-4.8.0-1.13.x86_64.rpm

Quay trở lại thư mục downloads:

cd $HOME/downloads

tiếp tục chạy lệnh rpmbuild, lần này là để xây dựng gói maildrop:

sudo rpmbuild -ta maildrop-2.5.0.tar.bz2

Khi hoàn thành, gói rpm sẽ có trong thư mục $HOME/rpm/RPMS/x86_64 ($HOME/rpm/RPMS/i386 nếu bạn sử dụng hệ thống i386):

cd $HOME/rpm/RPMS/x86_64

Gõ lệnh:

ls -l

để liệt kê các gói phù hợp:

[I][falko@server1 x86_64]$ ls -l

total 5400

-rw-r--r-- 1 root root 124304 Jun 10 17:48 courier-authlib-0.63.0-1.fc13.x86_64.rpm

-rw-r--r-- 1 root root 258896 Jun 10 17:48 courier-authlib-debuginfo-0.63.0-1.fc13.x86_64.rpm

-rw-r--r-- 1 root root 35064 Jun 10 17:48 courier-authlib-devel-0.63.0-1.fc13.x86_64.rpm

-rw-r--r-- 1 root root 17424 Jun 10 17:48 courier-authlib-ldap-0.63.0-1.fc13.x86_64.rpm

-rw-r--r-- 1 root root 13956 Jun 10 17:48 courier-authlib-mysql-0.63.0-1.fc13.x86_64.rpm

-rw-r--r-- 1 root root 13120 Jun 10 17:48 courier-authlib-pgsql-0.63.0-1.fc13.x86_64.rpm

-rw-r--r-- 1 root root 8328 Jun 10 17:48 courier-authlib-pipe-0.63.0-1.fc13.x86_64.rpm

-rw-r--r-- 1 root root 34160 Jun 10 17:48 courier-authlib-userdb-0.63.0-1.fc13.x86_64.rpm

-rw-r--r-- 1 falko falko 632296 Jun 10 17:58 courier-imap-4.8.0-1.13.x86_64.rpm

-rw-r--r-- 1 falko falko 1188976 Jun 10 17:58 courier-imap-debuginfo-4.8.0-1.13.x86_64.rpm

-rw-r--r-- 1 root root 1759056 Jun 10 18:06 maildrop-2.5.0-1.13.x86_64.rpm

-rw-r--r-- 1 root root 1243400 Jun 10 18:06 maildrop-debuginfo-2.5.0-1.13.x86_64.rpm

-rw-r--r-- 1 root root 99764 Jun 10 18:06 maildrop-devel-2.5.0-1.13.x86_64.rpm

-rw-r--r-- 1 root root 62536 Jun 10 18:06 maildrop-man-2.5.0-1.13.x86_64.rpm

[falko@server1 x86_64]$ [/I]

Và cài đặt maildrop như sau:

sudo rpm -ivh maildrop-2.5.0-1.13.x86_64.rpm

Sau khi hoàn tất các quá trình trên, đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản root:

exit

Áp dụng bản vá Quote với Postfix

Ở đây, chúng ta sẽ phải tìm cách patch Quota với Postfix theo cách sau: tải mã nguồn, áp dụng bản vá, xây dựng gói cài đặt rpm của Postfix và cài đặt:

cd /usr/src

wget http://ftp-stud.fht-esslingen.de/pub/Mirrors/fedora/linux/releases/13/Fedora/source/SRPMS/postfix-2.7.0-1.fc13.src.rpm

rpm -ivh postfix-2.7.0-1.fc13.src.rpm

Câu lệnh cuối cùng sẽ chỉ ra 1 vài cảnh báo, bạn có thể bỏ qua những cảnh báo này:

warning: user mockbuild does not exist - using root

warning: group mockbuild does not exist - using root

cd /root/rpmbuild/SOURCES

wget http://vda.sourceforge.net/VDA/postfix-vda-2.7.0.patch

cd /root/rpmbuild/SPECS/

Tiếp theo, chỉnh sửa file postfix.spec:

vi postfix.spec

Thêm cú pháp Patch0: postfix-vda-2.7.0.patch vào vị trí # Patches, và %patch0 -p1 -b .vda vào %setup -q:

[I][...]

# Patches

Patch0: postfix-vda-2.7.0.patch[/I] [I]

Patch1: postfix-2.7.0-config.patch

Patch2: postfix-2.6.1-files.patch

Patch3: postfix-alternatives.patch

Patch8: postfix-large-fs.patch

Patch9: pflogsumm-1.1.2-datecalc.patch

[...]

%prep

%setup -q

# Apply obligatory patches

%patch0 -p1 -b .vda

%patch1 -p1 -b .config

%patch2 -p1 -b .files

%patch3 -p1 -b .alternatives

%patch8 -p1 -b .large-fs

[...][/I]

Sau đó, xây dựng gói cài đặt rpm của Postfix với quota và MySQL hỗ trợ:

rpmbuild -ba postfix.spec

Gói rpm cài đặt Postfix được tạo ra ở thư mục /root/rpmbuild/RPMS/x86_64 (/root/rpmbuild/RPMS/i386 nếu bạn sử dụng hệ thống i386):

cd /root/rpmbuild/RPMS/x86_64

Sử dụng lệnh:

ls -l

để liệt kê các gói phù hợp:

[I][root@server1 x86_64]# ls -l

total 8804

-rw-r--r-- 1 root root 2197708 Jun 10 18:17 postfix-2.7.0-1.fc13.x86_64.rpm

-rw-r--r-- 1 root root 6746304 Jun 10 18:17 postfix-debuginfo-2.7.0-1.fc13.x86_64.rpm

-rw-r--r-- 1 root root 61460 Jun 10 18:17 postfix-perl-scripts-2.7.0-1.fc13.x86_64.rpm

[root@server1 x86_64]# [/I]

Chọn gói Postfix phù hợp và cài đặt bằng lệnh sau:

rpm -ivh postfix-2.7.0-1.fc13.x86_64.rpm

Thiết lập mật khẩu cho MySQL và thiết lập phpMyAdmin

Khởi động MySQL:

chkconfig --levels 235 mysqld on

/etc/init.d/mysqld start

Thiết lập mật khẩu cho tài khoản MySQL root:

[I]mysql_secure_installation

[root@server1 ~]# mysql_secure_installation[/I]

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MySQL

SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MySQL to secure it, we'll need the current

password for the root user. If you've just installed MySQL, and

you haven't set the root password yet, the password will be blank,

so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):

Bạn có quan tâm đến bài viết này? Xin hãy thích và chia sẻ:

Bài viết Ảo hóa tài khoản người dùng và tên miền liên quan hoặc tương tự:

 

Theo Theo QUANTRIMANG.COM


Bình luận Ảo hóa tài khoản người dùng và tên miền (0)

Để gởi ý kiến nhận xét, đóng góp, trao đổi, thảo luận về bài viết Ảo hóa tài khoản người dùng và tên miền bạn có thể gởi trực tiếp tại mục bình luận bên dưới. Vui lòng viết có dấu đầy đủ nếu ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt. Mọi than phiền về bài viết Ảo hóa tài khoản người dùng và tên miền xin hãy liên hệ với chúng tôi. Tiêu đề là tên bài viết ở dạng tiếng Việt không dấu Ao hoa tai khoan nguoi dung va ten mien hoặc có dấu. Bài viết này đã được xếp vào thể loại: Cơ Sở Dữ Liệu

Tiếc quá! Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết này! Hãy là người đầu tiên!

Máy Tính Công Nghệ

Tài khoản

Tìm kiếm và theo dõi

Từ khóa:

Cuộc sống hối hả, bạn quá bận rộn? Hãy để chúng tôi giúp bạn tiết kiệm thời gian cập nhật những thông tin, bài viết hay, hữu ích mỗi ngày qua email!
Email của bạn:

Sau khi đăng ký bạn hãy mở email và bấm vào link kích hoạt để bắt đầu nhận tin. Thông tin sẽ chuyển cho bạn vào khoảng từ 1-3h sáng, giờ Việt Nam Đã có tất cả khoảng nhận tin!
Delivered by FeedBurner

Recent comments

Copyright ©2014 BaiViet32.Com . All rights reserved.
Phiên bản thử nghiệm
Cached: IP: 210.211.106.72, 08 August, 2014 00:57:35 (HANOI - VN).